Akademia przedszkolaka

W Przedszkolu Nr 4 w Sokółce realizowany jest projekt pt. „Akademia Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działania : 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

      W ramach projektu prowadzone są zajęcia: „Wesołe Minionki”, „Mały Konstruktor”, „Mały Badacz”, „Twórczy Przedszkolak”, „Raz, dwa, trzy”, „Zabawy z językiem angielskim”, warsztaty wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, indywidualna terapia logopedyczna oraz dyżur psychologa.

      Zajęcia „Wesołe Minionki” mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych, troskę o dobre samopoczucie dzieci w grupie, poprawne funkcjonowanie w relacjach z innymi. Główną formą jest praca w zespole. W zabawach stosuje się metody aktywizujące, gry, zabawy integracyjne i aktywność ruchową.

      Podczas zajęć „Mały Konstruktor” dzieci uczą się kreatywnego myślenia i pracy zespołowej przy wykorzystaniu klocków LEGO i innych materiałów. Dzieci poznają m.in. podstawy budowy maszyn i budowli. Przedszkolaki rozwijają się intelektualnie przy jednoczesnym poczuciu satysfakcji i zadowolenia ze swoich osiągnięć.

      Zajęcia „Mały badacz” pozwalają dzieciom aktywnie poznawać świat zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. Podczas zajęć jest rozbudzona w dzieciach ciekawość otaczającym światem. Przedszkolaki zapoznają się z różnymi formami pracy badawczej: obserwacją , doświadczeniami, eksperymentami. Udoskonalają swoją orientację w świecie oraz rozwijają myślenie przyczynowo – skutkowe.

       Na zajęciach „Raz, dwa, trzy” rozwijane są kompetencje matematyczne dzieci i logiczne myślenie. Gry i zabawy matematyczne dodatnio wpływają na posługiwanie się liczbami, znajomość podstawowych figur geometrycznych oraz ich różnicowanie. Podczas zajęć wykorzystywane są zestawy klocków i gry planszowe. Przedszkolaki bawiąc się matematyką – uczą się  i rozwijają matematyczną wyobraźnię.

      Zajęcia „Twórczy Przedszkolak” rozwijają kreatywność i twórcze myślenie dzieci, a także uczą pracy w grupach. Ponadto  wspierają samodzielność dziecka i wzmacniają wiarę we własne możliwości. Są doskonałą okazją do uwalniania naturalnej ekspresji twórczej dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są ekologiczne i biodegradowalne materiały plastyczne, produkty i barwniki spożywcze.

      „Zabawy z językiem angielskim” są to zajęcia , podczas których dzieci uczą się języka obcego poprzez gry i zabawę. , które rozwijają kompetencje komunikacyjne dziecka. Na zajęciach wykorzystywane są techniki multimedialne, które znacznie ułatwiają przyswajanie języka obcego.

      „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, których zadaniem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się oraz refleksja nad własną postawą wychowawczą.

      Indywidualna terapia logopedyczna są to zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami, podczas których kształtowana jest prawidłowa mowa poprzez koordynowanie zaburzeń fonetycznych, leksykalnych oraz stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

      Dyżur psychologa to konsultacje indywidualne z rodzicami. Psycholog wspiera i służy pomocą rodzicom mającym trudności wychowawcze.

      Dzięki projektowi przedszkole wzbogaciło się o edukacyjne gry, zestawy klocków LEGO, pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną oraz  materiały i przybory do prowadzenia zajęć z dziećmi min. sensoplastyki.

      Realizowany projekt w znacznym stopniu uatrakcyjnia i wzbogaca edukację dzieci w Przedszkolu Nr 4 w Sokółce.